CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đào tạo với nước ngoài
2563/QĐ-BGDĐT
Công dân
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 10 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 10 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

-  Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho: - Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hồ sơ phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối với tất cả các hình thức liên kết đào tạo (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của giám đốc Đại học quốc gia, đại học vùng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ). - Đại học Quốc gia, đại học vùng, cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với hồ sơ phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết đào tạo trực tiếp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được tổ chức tại những cơ sở này. - Cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phê duyệt phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết đào tạo cấp chứng chỉ, trừ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và chứng chỉ đào tạo có giá trị tích lũy tín chỉ hoặc học phần để cấp văn bằng.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho các bên liên kết.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết đào tạo

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký theo Mấu số 11 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

+ Mẫu đơn, tờ khai: ND86-2018_Mau don so 11.doc

  - Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
- Việc gia hạn LKĐT phải thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi liên kết đào tạo hết thời hạn. Việc điều chỉnh liên kết đào tạo thực hiện khi có yêu cầu của các bên liên kết. - Thực hiện đúng quy định trong Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo; - Không có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; - Chương trình liên kết đào tạo tiếp tục đáp ứng các điều kiện về kiểm định chất lượng.

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ban hành ngày 06/06/2018, hiệu lực từ ngày 01/08/2018

- Quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo của cấp có thẩm quyền

Còn hiệu lực