CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5756/QĐ-BGDDT
Công dân, Tổ chức
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 1 Khác

  - Mô tả: Không quy định

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 1 Khác

  - Mô tả: Không quy định.

- Bước 1: Đơn vị cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

- Bước 2: Bộ GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp tỉnh.

- Bước 3: Bộ GDĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

Không quy định 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với huyện.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
- Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; - Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; - Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; - Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. - Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. - Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. - Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. - Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. - Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ban hành ngày 24/03/2014, hiệu lực từ ngày 15/05/2014

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Còn hiệu lực