CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đào tạo với nước ngoài
2108/QĐ-BGDĐT
Công dân, Tổ chức
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

-  Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho: - Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối với tất cả các hình thức liên kết đào tạo (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của giám đốc Đại học quốc gia, đại học vùng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ). - Đại học Quốc gia, đại học vùng, cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trực tiếp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được tổ chức tại những cơ sở này. - Cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đối với hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo cấp chứng chỉ, trừ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và chứng chỉ đào tạo có giá trị tích lũy tín chỉ hoặc học phần để cấp văn bằng.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết đào tạo chưa được chấm dứt thì người có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký theo Mấu số 12 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

+ Mẫu đơn, tờ khai: PHỤ LỤC.docx

01 bộ
- Theo đề nghị của các bên liên kết; - Cơ sở giáo dục khi liên kết đào tạo chấm dứt hoạt động có trách nhiệm: + Liên hệ để chuyển số học viên đã được tuyển sinh theo quy định sang cơ sở giáo dục khác; + Bồi hoàn cho người học các khoản chi phí đã nộp đối với trường hợp cung cấp chương trình đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc liên kết đào tạo bị đình chỉ hoặc bị chấm dứt hoạt động mà người học không được hoặc không muốn chuyển sang học ở cơ sở giáo dục khác; + Thanh toán các khoản thù lao giảng dạy, các quyền lợi của giáo viên, giảng viên, người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể; + Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) hoặc các khoản nợ khác.

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ban hành ngày 06/06/2018, hiệu lực từ ngày 01/08/2018

- Quyết định/Văn bản chấm dứt liên kết đào tạo của cấp có thẩm quyền

Còn hiệu lực