CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giáo dục Đại học
4632/QĐ-BGDĐT
Công dân, Tổ chức
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định

- Trường đại học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của trường đại học;

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo. Nếu hồ sơ không đáp ứng được các quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả về tình trạng hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đào tạo của trường.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - b) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập trường;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - c) Chương trình đào tạo;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - d) Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo: - Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
- Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ. - Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo nội dung tại đề án thành lập trường đã cam kết. - Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định. - Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý phù hợp với ngành, nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục. - Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của nhà trường. - Có quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính nội bộ của trường.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ban hành ngày 21/04/2017, hiệu lực từ ngày 21/04/2017

Nghị định 135/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2018, hiệu lực từ ngày 20/11/2018

- Quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn hiệu lực