CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đào tạo với nước ngoài
5756/QĐ-BGDDT
Công dân, Doanh nghiệp, Tổ chức

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trực tuyến:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ;

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);

- Bước 3: Cấp quyết định gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài;

- Bước 4: Chuyển trả Quyết định cho lưu học sinh.

Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn xin gia hạn thời gian học tập, trong đó nêu rõ lý do, thời gian xin gia hạn, nguồn kinh phí cho việc học tập trong thời gian gia hạn (theo Mẫu);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

+ Mẫu đơn, tờ khai: Phu luc (2).doc

  - Báo cáo tiến độ học tập từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm xin gia hạn (theo Mẫu);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

+ Mẫu đơn, tờ khai: Phu luc (2).doc

  - Văn bản của cơ sở giáo dục nước ngoài về việc lưu học sinh phải kéo dài thời gian học tập và kinh phí cho thời gian gia hạn;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Ý kiến của cơ quan chủ quản lưu học sinh về việc gia hạn (đối với lưu học sinh có cơ quan chủ quản)

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
Hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian học tập phải gửi về cơ quan cử đi học ít nhất 30 ngày làm việc trước khi hết hạn thời gian học tập ghi tại Quyết định cử đi học.

Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành ngày 11/04/2014, hiệu lực từ ngày 28/05/2014

B-BGD-285118-TT

- Quyết định cho phép lưu học sinh gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Còn hiệu lực